Over de NOW-regeling

Loonsom

De NOW-regeling verstaat onder de definitie van loonsom het sociaal-verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekking van alle werknemers behorende tot een loonheffingennummer van de rechtspersoon.  

Bij een (internationaal opererende) groep wordt voor toepassing van de NOW-regeling alleen gekeken naar de Nederlandse vennootschappen, alsmede buitenlandse vennootschappen, met SV-loon in Nederland. Het gaat dus om rechtspersonen en vennootschappen die een groep vormen én Nederlands SV-loon hebben. Aan de loonsom zit een maximum per medewerker van € 9.538 per maand voor de NOW 1.0 en NOW 2.0. en € 9.691 per maand voor NOW 3.0, eerste en tweede tranche. Voor de NOW 3.0 derde tranche geldt een maximum van € 4.845.

DGA

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is geen werknemer voor deze regeling, tenzij de DGA is verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Niettemis sluit de NOW-regeling de DGA expliciet uit voor de NOW-subsidie.

Omzetdaling

U komt pas in aanmerking voor de NOW subsidies indien de omzetdaling op concernniveau meer bedraagt dan 20% (NOW 1.0, 2.0 en 3.0 (eerste periode) of 30% (NOW 3.0, tweede en derde periode). Als op vennootschapsniveau sprake is van een omzetdaling van meer dan 20% of 30%, kan een aanvraag worden ingediend op basis van de omzetdaling van deze vennootschap alleen.

Referentie-omzet

U kijkt eerst naar de laagste omzet in de referentieperiode, gedurende 3 (NOW 1.0 en 3.0) of 4 (NOW 2.0) aaneengesloten maanden. Vervolgens vergelijkt u deze met de omzet in 2019, gedeeld door 4 (NOW 1.0 en 3.0) of 3 (NOW 2.0).

Subsidievoorschot

Om te voorkomen dat de salariskosten een aantal weken moeten worden voorgefinancierd (oude regeling), verstrekt het UWV een voorschot op de tegemoetkoming van 80% van de gevraagde subsidie. De regering gaat er met deze bevoorschotting vanuit dat bedrijven hun personeel kunnen blijven doorbetalen.  

Concernbegrip

Volgens de NOW-regeling dient de omzetdaling berekend te worden op groepsniveau als de werkgever onderdeel is van groep in de zin van art. 2:24b van het Burgerlijk Wetboek (BW). Volgens het BW is er pas sprake van een groep indien de vennootschappen:

 • Organisatorisch verbonden zijn;
 • een economische eenheid vormen;
 • een centrale leiding / gezamenlijke strategie hebben.

Tot de groep behoren zowel de Nederlandse als de buitenlandse rechtspersonen (met SV-loon in Nederland). Of een verworven vennootschap onderdeel van een groep vormt is afhankelijk van het feit of de moedervennootschap, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen óf samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering van haar dochtermaatschappij kan uitoefenen.

Definitieve vaststelling

 

Bij de berekening van de definitieve tegemoetkoming wordt er gekeken naar het loon over de referentieperiode. In de definitieve vaststelling van de NOW-regeling (de vaststelling van de subsidie) wordt de loonsom (afhankelijk van de tranche) vergeleken met uw loonsom in de gekozen referentieperiode. Deze loonsom kan lager of hoger uitvallen dan de loonsom, als dit loon (gemiddeld) hoger is dan de loonsom in januari 2020, dan wordt de loonsom in januari 2020 gebruikt voor de berekening. 

Derden- deskundigenverklaring of accountantsverklaring

Bij een subsidievoorschot van € 100.000 (en een definitieve vaststelling tot € 125.000) moet een deskundigenverklaring worden opgesteld. Een voorbeeld hiervan is opgenomen in de NOW-box. Is de subsidie hoger dan € 125.000 (of bij aanvraag op werkmaatschappijniveau), dan moet een accountantsverklaring worden opgesteld. Een assurance-rapport met een beperkte mate van zekerheid dient u af te geven. Bij een dergelijk rapport geeft een accountant aan dat hij niets heeft geconstateerd dat de gegevens in de aanvraag tot vaststelling van de onderneming in twijfel trekt. Bij de verantwoording van de NOW-subsidie worden wel een intensievere risico-analyse en meer werkzaamheden op basis van deze analyse van de accountant gevraagd dan regulier bij deze rapporten geldt.

Hieronder hebben wij een overzicht van de soort verklaringen. 

Subsidiebedrag

Niet controleplichtig 

Controleplichtig 

€ 25.000 

Geen verklaring

Geen verklaring

€ 25.000-€ 125.000

Derdenverklaring

Derdenverklaring

€ 125.000 – 

Assurance opdracht (4415N)  

Assurance + (3900N) 

€ 375.000 >

Assurance + (3900N)

Assurance ++ (3900N)

Aanvraag werk mij

Assurance ++

Assurance ++

+  Assurance opdracht met beperkte mate van zekerheid inclusief aanvullende werkzaamheden

++ Assurance opdracht met redelijke mate van zekerheid

Aanvraagtermijn

De NOW 1.0 liep van maart – mei 2020. De aanvraagtermijn voor de NOW 1.0 is verlopen.

De NOW 2.0 ging over de periode juli – september 2020. De aanvraagtermijn voor de NOW 2.0 is verlopen.

De NOW 3.0 kent 3 tranches van 3 maanden. In totaal loopt de NOW 3.0 van oktober 2020 tot en met juni 2021.

 • Vanaf 16 november 2020 tot 13 december 2020 kunt u de eerste periode van NOW 3.0 aanvragen (periode oktober 2020 tot en met december 2020);
 • Vanaf 15 februari 2021 tot 14 maart 2021 kunt u de tweede periode van NOW 3.0 aanvragen (periode januari 2021 tot en met maart 2021);
 • Vanaf 17 mei 2021 tot 13 juni 2021 kunt u de derde periode van NOW 3.0 aanvragen (periode april 2021 tot en met juni 2021).

Aanvraag

Om een NOW-aanvraag te doen, hebt u de volgende gegevens nodig:

 • Het loonheffingennummer waarvoor u een aanvraag doet;
 • De 3 maanden waarover u minstens 20% (of 30% voor NOW 3.0, tweede en derde tranche) omzetverlies verwacht;
 • Het verwachte percentage omzetverlies in die referentieperiode;
 • Het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen (hiervan dient u een scan mee te sturen).

Plan een vrijblijvende demonstratie!

Nog niet overtuigd? Graag geven wij een live demonstratie van deze complete rekentool. 

  janee